Colegiul Comercial „Carol I“

104 de ani de învăţământ economic constănţean!

1920-2024

 Proiect POSDRU /175/2.1/S/149602


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

                                     Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

                                        Axa prioritară: 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”

                                        Domeniul major de intervenţie: 2.1 „Tranziția de la școală la viața activă”

                                        Titlul proiectului: „Învață cu noi să devii antreprenor!”

                                        Cod contract: POSDRU/175/2.1/S/149602

                                        Beneficiar: Asociația Euro Brăila SM

                                                                                                                                  Aprobat,

Președinte Dan Mircea Cristian

Tranziția de la școală la viața activă prin  Educația antreprenorială POSDRU/175/2.1/S/149602

1.     Educația antreprenorială

Educaţia antreprenorială accentuează dimensiunea acţională în formarea personalităţii elevului. Consecinţă a acestui fapt, Firma de exerciţiu  este un prim pas în dezvoltarea mediului de afaceri. Educația antreprenorială din cadrul firmelor de exercițiu stimulează creativitatea elevilor, spiritul de inițiativă,  capacitatea de asumare a riscurilor, precum și alte atribute și aptitudini general aplicabile care reprezintă bazele antreprenoriatului. Pentru cariera antreprenorială, aceste activităţi desfăşurate încă din  învăţământul liceal contribuie la dezvoltarea conştiinţei de sine, a stimei pozitive,  la încurajarea independenţei elevilor şi la dezvoltarea abilităţilor de luare a deciziei ale acestora; cresc şansele ca aceştia  să manifeste activism, independenţă  financiară şi să se integreze optim  din punct de vedere socio-profesional. 

Este  important ca educația antreprenorială să fie dezvoltată pe întreg parcursul învățământului  și ca atitudinile antreprenoriale să fie cultivate prin întregul sistem de învâţământ. Obiectivele urmărite sunt:  valorificarea oportunităților; transpunerea unei idei de afaceri în produse sau servicii; curajul de a înfrunta  problemele și de a le soluționa;  crearea de rețele cu alți elevi și adulți; acceptarea implicațiilor propriilor alegeri; perceperea activităților independente drept o alegere profesională valoroasă; gestionarea responsabilă a resurselor și a banilor;  înțelegerea modului în care organizațiile funcționează în societate. Pentru elevii care își vor înființa propria afacere la un moment dat după încheierea studiilor, vor fi necesare abilități specifice, precum:  capacitatea de a elabora un plan de afaceri;  cunoașterea procedurilor administrative pentru înființarea unei întreprinderi; înțelegerea principiilor contabile, de drept comercial și de drept fiscal;  cunoașterea eticii comerciale și a responsabilității sociale; înțelegerea clară a mecanismelor pieței;   cunoașterea tehnicilor de vânzare etc.

Educația orientată către promovarea spiritului antreprenorial și al dezvoltării de competenţele antreprenoriale care urmează a fi formate prin procesul de învăţare în cadrul educaţiei antreprenoriale din firmele de exercițiu are la bază şi promovează valori şi atitudini precum: independenţă în gândire şi în acţiune, relaţionare pozitivă cu ceilalţi, responsabilitate în activitatea antreprenorială, libera iniţiativă.

Metodele de învățare sunt: simulările computerizate și jocurile de afaceri, firmele de exercițiu inființate de elevi, activitatea în cadrul firmelor și lucrul în echipă, vizitarea firmelor reale,  îndrumare, consiliere și orientare profesională,  jocuri de rol, discuții și schimb de idei, etc.  Metodele practice  includ  constituirea și administrarea firmelor de exercițiu create de elevi. 

Capacitatea coordonatorilor firmelor de exercițiu  este de a  încuraja învățarea  prin punere în practică, prin schimb de experiență, prin experimente, prin asumarea riscurilor și prin comiterea greșelilor, prin soluționarea problemelor în mod creativ, prin feedback-ul obținut în urma interacțiunii sociale, prin punerea în scenă și jucarea unui rol, prin analizarea modelelor și prin interacțiunea cu lumea exterioară a mediului de afaceri/profesiilor; oferirea de recomandări și îndrumarea elevilor  (mai mult decât transmiterea de instrucțiuni) , adresarea unor întrebări deschise, învățarea alături de elevi, ajutând la negocierea conflictelor și rezolvarea dificultăților de către elevi.

Competențele coordonatorilor firmelor de exercițiu  vor asigura succesul procesului de facilitare a tranziției de la școală la viața activă prin:  competențe de comunicare, inclusiv cea de ascultare activă, capacitatea de a negocia și de a lucra în echipe cu alți colegi și capacitatea de a crea un mediu de studiu în care elevii pot avea o atitudine directă și deschisă și în care se pot simți încrezători și în siguranță.

Educaţia antreprenorială urmăreşte formarea competenţelor specifice elevilor, care să le  permită orientarea profesională spre a deveni antreprenori, iar prin valorificarea potenţialului să  acţioneze eficient în orice domeniu. Acţiunea educaţională este concepută astfel ca să formeze competenţe proprii gândirii critice, capacităţi de inserţie socială activă, precum şi un set de valori şi atitudini personalizate, care permit adecvarea acţiunii la o realitate în schimbare, competenţele antreprenoriale se pot forma prin intermediul activităţilor din firmele de exercițiu. Pentru o abordare metodologică a formării competenţelor antreprenoriale ale elevilor, sunt competenţele antreprenoriale generale (capacitatea de a elabora şi implementa un proiect, capacitatea de a lucra în cadrul unei echipe, capacitatea de iniţiativă şi de a răspunde pozitiv la schimbări, capacitatea de a evalua şi de asumare de  riscuri în anumite situaţii), competenţele antreprenoriale specifice (să recunoască acţiunile, procesele şi conceptele antreprenoriale, să descopere traseul profesional,  să identifice calităţile şi competenţele întreprinzătorului, să analizeze aptitudinile proprii, să identifice prevederile legislative referitoare la activitatea antreprenorială,  să utilizeze instrumentele necesare studierii pieţii, să identifice resursele necesare derulării unei afaceri, să elaboreze planul de afaceri, să aplice aptitudinile specifice  în derularea planului de afaceri, să elaboreze strategii de promovare a produsului, să evalueze rezultatele afacerii, să exemplifice formele de răspundere în afaceri, să identifice şi analizeze principiile etice în relaţiile de afaceri, să interpreteze consecinţele activităţii antreprenoriale asupra consumatorului şi asupra mediului, să definească şi expună tipurile de risc în afaceri, să  recunoască modalităţile de minimizare a riscurilor, să investigheze elementele comune şi specifice pentru reuşita în afaceri).

2.     Orientarea și consilierea profesională

Consilierea şi orientarea profesională oferă sprijin elevilor pentru dezvoltarea talentelor şi potenţialului personal şi pentru planificarea etapelor pentru dezvoltarea abilităţilor esenţiale care vor conduce la progres în plan personal, educaţional, economic şi social. Consilierea si orientarea carierei reprezintă un proces continuu, nu o  intervenţie şi ajută persoanele să evite perioadele de şomaj.  

Obiectivele urmărite în consilierea elevilor sunt: creşterea interesului acestora să își dezvolte în viitor o afacere proprie; conştientizarea orientării spre o carieră în domeniul antreprenoriatului; furnizarea de informaţii necesare iniţierii şi derulării unor afaceri, necesitatea  obţinerii de fonduri; identificarea, formarea şi educarea calităţilor, abilităţilor şi competenţelor necesare unui întreprinzător de succes; posibilitatea transformării  din elev în antreprenor potenţial.

Procesul de consiliere şi orientare a carierei include mai multe tipuri de activităţi: informarea cu privire la carieră, care se referă la toate informaţiile necesare pentru a planifica, obţine şi păstra un anumit loc de muncă;  educaţia cu privire la carieră; activităţile îi ajută pe elevi să înţeleagă motivaţia, valorile şi felul în care ei pot avea o contribuţie activă în cadrul societăţii, sunt oferite cunoştinţe despre piaţa muncii, abilităţi de a face alegeri privind educaţia, formarea, munca şi viaţa în general, oportunităţi de a experimenta diverse roluri din viaţa comunităţii sau din viaţa profesională, instrumente pentru planificarea carierei. Educaţia cu privire la carieră se referă la înţelegerea  ocupaţiilor şi a lumii profesionale; consilierea carierei  îi determină pe indivizi să îşi clarifice scopurile şi aspiraţiile, să îşi înţeleagă propria identitate, să ia decizii informate, să fie responsabili pentru propriile acţiuni, să îşi gestioneze cariera şi procesul de tranziţie în diferite momente.

Dezvoltarea abilităţilor privind cariera începe din perioada şcolară şi  continuă de-a lungul tranziţiei la viaţa adultă. Prin programele de consiliere și orientare pentru carieră elevii îşi formează competenţe în următoarele domenii: autocunoaştere şi dezvoltare personală, comunicare şi relaţionare interpersonală, managementul informaţiei şi al învăţării, planificarea carierei, educaţie antreprenorială, managementul stilului de viaţă. Aceste competenţe permit  un control activ al propriei cariere şi adaptarea mai uşoară la un mediu educaţional şi profesional aflat în schimbare.

Consilierea în carieră presupune:  identificarea problemei în legătură cu decizia luată de către elev (ce profesie i-ar plăcea); autocunoaşterea: analizarea intereselor, valorilor, abilităţilor, caracteristicilor de personalitate (ce domenii îl  pasionează, care sunt abilităţile de care se  poate folosi, care sunt experienţele de succes, punctele  tari şi  punctele slabe etc.); identificarea avantajelor şi dezavantajelor fiecărei opţiuni, identificarea valorilor şi nevoilor care sunt satisfăcute de fiecare opţiune, identificarea riscurilor şi posibilelor consecinţe negative ale fiecărei opţiuni (înainte de a lua o decizie  este necesar să afle informaţii cât mai exacte despre ce presupune fiecare profesie în parte, ce aptitudini şi  ce studii sunt necesare); selectarea unei opţiuni privind cariera.

   Competenţele antreprenoriale dezvoltate de elevi în cadrul proiectului: capacitatea  de a pune ideile în practică, de a manifesta creativitate, inovaţie, de asumare a  riscurilor, precum şi capacitatea de a planifica şi de a manageria firme. Aceaste competenţe  se referă la: capacitatea de a lucra în mod cooperant şi flexibil în cadrul unei echipe; capacitatea de iniţiativă şi capacitatea de a răspunde pozitiv la schimbări; abilitatea de a identifica punctele slabe şi punctele forte; capacitatea de a evalua şi a asuma riscuri în diverse situaţii.

Parteneriatele încheiate între o școală și o firmă reală reprezintă o modalitate eficientă de cooperare în vederea dezvoltării spiritului antreprenorial al elevilor. Aceste parteneriate pot implica următoarele: cooperare cu elevii și coordonatorii firmelor de exercițiu; firma reală prezintă probleme reale și practice pentru a fi folosite în activitățile elevilor; firma reală se asigură că studentul își formează o imagine despre sectorul respectiv și operațiunile aferente acestuia prin vizitarea societății, prin observarea unui director, participarea la expoziții etc.

3.     Concluzii

În concluzie, educaţia antreprenorială din cadrul firmelor de exercițiu le oferă elevilor informaţii cu ajutorul cărora aceştia: să înţeleagă locul şi rolul întreprinzătorului în dinamica pieţei, să poată genera idei inovatoare în domeniul afacerilor, să fie în măsură să prevadă şi să soluţioneze probleme şi riscuri ce apar în derularea unei afaceri, să ştie unde şi cum să găsească asistenţă şi sprijin pentru a aplica ideile de afaceri.

Programele și modulele antreprenoriale oferă elevilor instrumentele necesare pentru a gândi creativ și pentru putea soluționa problemele într-un mod eficace. Educația antreprenorială poate fi eficace mai ales în formarea profesională inițială, deoarece elevii sunt aproape de încadrarea în muncă, iar desfășurarea unei activități independente poate reprezenta o opțiune importantă pentru aceștia.

Material realizat de Expert informare și publicitate

Lipan Reghinula

Aprilie 2015

Contact:

Asociația Euro Brăila SM

Președinte: Dan Mircea Cristian

Str. Mihail Sebastian nr.20

Tel. 0786410207

Email: eurobraila@gmail.co


Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

”Investeşte în oameni!” 

Învață cu noi să devii antreprenor! 

POSDRU/175/2.1/S/149602 

Material editat de Asociația Euro Brăila SM 

Aprilie 2015 

Conţinutul acestui material nu reprezintă  în mod obligatoriu poziţia

Oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României   

Investeşte în oameni !

FONDUL SOCIAL EURIOPEAN

Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară  nr.2 „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”

Domeniul major de intervenţie 2.1. ”Tranziția de la școală la viață activă”

Titlul proiectului: „Invață cu noi să devii antreprenor!”

Contract nr: POSDRU/175/2.1/S/149602        

DESCHIDEREA ACTIVITĂȚILOR FIRMELOR DE EXERCIȚIU A GȚ _CT_RP2

Colegiul Comercial “Carol I” Constanța, Partener 2 în cadrul proiectului POSDRU/175/ 2.1/S/149602, cu titlul “Învață cu noi să devii antreprenor!”, proiect cofinanțat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013  Axa prioritară 2 „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranziția de la școală la o viața activă” anunță demarare activității firmelor de exercițiu, începând din data de 11.05.2015.

Activitățile desfășurate în FE urmăresc dezvoltarea competențelor profesionale, personale și sociale prin:

·        familiarizarea elevilor cu activităţile specifice  unei firme reale;

·        simularea operaţiunilor şi a proceselor economice specifice mediului real de afacere;

·        perfecţionarea limbajului de specialitate;

·        dezvoltarea de competenţe necesare unui întreprinzător pe o piață aflată într-o continuă schimbare: gândire critică, luare de decizii, asumarea responsabilităţii, lucrul în echipă, iniţiativă, autoorganizare şi autoevaluare.

Activitățile desfășurate în FE sunt următoarele:

·        Identificarea ideii de afacere, viabilitatea pe piața virtuală.

·        Stabilirea cadrului de desfășurare a activităților comune FE și firma reală (identificarea firmei reale, prezentarea conceptului, semnarea acordului de parteneriat între școală și firma reală, planificarea activităților comune).

·        Înființarea și înmatricularea FE pe ROCT și pe platforma WEB a proiectului.

·        Organizarea structurală și procesuală a FE.

·        Realizarea planului de afacere inițial al FE.

·        Selecția și recrutarea de personal.

·        Motivarea angajaților în FE.

·        Crearea identității vizuale a FE.

·        Realizarea ofertelor de produse/servicii.

·        Rotația posturilor (va avea loc în luna a 6-a de implementare).

·        Promovarea imaginii FE.

·        Tranzacționarea pe piața FE.

·        Întocmirea situațiilor financiare ale FE.

·        Participarea la evenimente speciale în FE – târgurile FE.

Relații suplimentare CFE:

Investeşte în oameni !

FONDUL SOCIAL EURIOPEAN

Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară  nr.2 „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”

Domeniul major de intervenţie 2.1. ”Tranziția de la școală la viață activă”

Titlul proiectului: „Invață cu noi să devii antreprenor!”

Contract nr: POSDRU/175/2.1/S/149602                                                                                                                                        

Nr. 327/22.04.2015

ANUNȚ PROIECTUL POSDRU/175/2.1/S/149602,

CU TITLUL “ÎNVAȚĂ CU NOI SĂ DEVII ANTREPRENOR!”

          

       Vă informăm că unitatea noastră școlară – Colegiul Comercial Carol I, Constanța -  este parteneră (P2) în proiectul Învață cu noi să devii antreprenor!, Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară  nr.2 „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.1., ”Tranziția de la școală la viață activă”, Titlul proiectului: „Învață cu noi să devii antreprenor!”, Contract nr: POSDRU/175/2.1/S/149602.

       Ca urmare invităm agenții economici să  ne sprijine în această etapă prin încheierea acordurilor de parteneriat cu firme reale (mamă). Firmele reale trebuie:

            Activitățile proiectului se vor desfășura în perioada 11.02.2015 – 10.12.2015.

Prof. DUDAN Anghelina

Investeşte în oameni !

FONDUL SOCIAL EURIOPEAN

Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară  nr.2 „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”

Domeniul major de intervenţie 2.1. ”Tranziția de la școală la viață activă”

Titlul proiectului: „Invață cu noi să devii antreprenor!”

Contract nr: POSDRU/175/2.1/S/149602                                                                                                                                                                                                                                        Nr. 313/17.04.2015

INFORMARE

Colegiul Comercial Carol I, Constanța în calitate de partener, împreună cu ASOCIAȚIA EURO BRĂILA SM, în calitate de beneficiar, Colegiul Economic "Ion Ghica" Târgoviște,  Colegiul Economic "Virgil Madgearu", Ploiești și Colegiul Economic "Ion Ghica", Brăila în calitate de parteneri, au demarat proiectul POSDRU„"Învață cu noi să devii antreprenor!"   ID 149602.

Anunțul public a fost realizat în cadrul conferinței de presă ce a avut loc la Brăila, sâmbătă, 28 martie 2015.

La eveniment au participat membrii proiectului, presa, dar și persoane interesate de a beneficia de ceea ce oferă proiectul. Perioada de implementare a proiectului este de 10 luni, aceasta desfășurându-se între 11.02.2015-10.12.2015. Proiectul va fi cofinanțat prin FONDUL SOCIAL EUROPEAN (FSE) prin PROGRAMUL OPERAȚIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE 2007-2013 “INVESTEȘTE ÎN OAMENI!”

 Obiectivul general al proiectului:

Creșterea șanselor de ocupare ale elevilor din învățământul secundar (ISCED3), clasa XI/XII, aparținând liceelor din regiunile Sud-Est și Sud-Muntenia, mediu urban și rural prin utilizarea metodelor inovative de tip „firme de exercițiu”, in scopul facilitării tranziției acestora de la școală la viața activă. Proiectul POSDRU "„"Învață cu noi să devii antreprenor!" .

 Grup țintă:

1300 elevi din clasele XI/XII din liceele:

  Valoarea proiectului: 8,001,384.01 lei

Conferinţa de lansare, în regiunea Sud – Muntenia, a proiectului “Învață cu noi să devii antreprenor!” a avut loc sâmbătă, 4 aprilie între orele 10.00 – 14.00, într-un cadru elegant, sala de conferințe a Hotelului Nova, din str. Arsenalului nr. 4, Târgoviște.

La conferință au participat Asociația Euro Brăila, în calitate de beneficiar și Colegiul Economic “Ion Ghica” - Târgoviște, partener 1, Colegiul Comercial “Carol I” – Constanța, partener 2, Colegiul Economic “Virgil Madgearu” – Ploiești, partener 3, Colegiul Economic “Ion Ghica” – Brăila, partener 4.

                                                           

                                                            Responsabil proiect P2,

     Dir. prof. Adriana DIMA   


http://www.tanarcuatitudine.ro/ 

https://www.facebook.com/invatacunoisadeviiantreprenor?ref=hl

Anunț selecție POSDRU, 27.03.2015

PROCESUL DE SELECŢIE

Activitatea de identificare a grupului țintă se desfășoară în primele trei luni de implementare și este realizată de către responsabilul de grup ţintă al solicitanului împreună cu coordonatorii firmelor de exercițiu din fiecare județ din regiunile Sud-Est și Sud Muntenia. Cei 1300 de elevii vor fi asistați în completarea tuturor documentelor de către coordonatorii firmelor de exercițiu. In primele 5 zile ale procesului de selectie profesorii coordonatori vor selecta, participantii eligibili, care vor fi desemnati “administrator de firma” urmand ca acestia sa participe la incheierea acordurilor de parteneriat cu firma mama.

Selecția grupului țintă – elevi – va fi realizată în două etape:

 Etapa I: Depunerea și evaluarea dosarului de selecție

Înscrierea participanţilor se face prin depunerea dosarului de candidatură la unitatea de învățământ unde elevul este înmatriculat în clasa a XI/XII în anul școlar 2014/2015 care conține următoarele documente:

    Candidaţii depun cererea de înscriere și celelalte documente mai sus prezentate în limba română.

         Documentele în format scris se îndosariază într-un dosar de carton fără șină.

    Dosarul de candidatură se depune la sediul unităților de învățământ, în perioada 16 februarie – 10 aprilie 2015, până la ora 16.00 și se înregistrează în Registrul de înregistrare a dosarelor de candidatură (ANEXA 3). Pentru liceele unde procedura de selectie nu s-a incheiat pana la data precizata, responsabili de proiect pot prelungi pedioada, dar nu mai tarziu de 8 mai 2015.

Evaluarea dosarelor de candidatură se va realiza pana pe 30 aprilie 2015.

         În această etapă se vor verifica: autenticitatea actelor și informațiilor prezentate în dosar și eligibilitatea candidatului. Includerea de date neconforme cu realitatea atrage după sine eliminarea candidatului din procesul de selecție.  

         Comisia de selecție va completa o Grilă de evaluare (ANEXA 2), pentru etapa I, înscriind rezultatul Admis/Respins obținut de candidat pentru fiecare din cele 2 criterii aferente etapei.

          Rezultatul evaluării în Etapa I va fi ADMIS / RESPINS, după caz. Această etapă se finalizează cu publicarea listei candidaților și a rezultatelor obținute. Doar candidații care au obținut rezultatul ADMIS participă la Etapa a II-a.

Etapa a II-a: Analiza scrisorii de recomandare din partea dirigintelui.

    Acesta etapa este valabilă doar pentru liceele în care numărul de candidați este mai mare decât numărul locurilor alocate.

    Comisia verifică dacă în dosar s-a depus scrisoarea de recomandare din partea dirigintelui clasei. Aceasta vizează aspecte precum: interesul și motivația elevului pentru dezvoltarea personală și formarea profesională, deschiderea pentru nou, capacitatea de comunicare-relaționare și muncă în echipă etc.

    Comisia de selecție completează o Grilă de evaluare pentru etapa a II-a, totalizând punctajul obținut de candidat în urma analizării scrisorii de recomandare.

    În cazul în care numărul elevilor cu punctaje egale depășește numărul elevilor care vor forma grupul țintă, se aplică criteriul de departajare: media generală din clasa a X-a sau a XI-a după caz

        Rezultatul evaluării Etapei a II a este dat de ordinea descrescătoare a punctajelor obținute la aspectele prezentate anterior.

Pagina întreţinută de: Steliana G.                          - Consultanţă: Adriana M. & Steliana G